Gider Avansı Hesaplama Aracı

Gider Avansı Hesaplama Aracı

Gider avansı hesaplamalarınızı, daha hızlı ve daha kolay gerçekleştirmek için aşağıda yer alan, gider avansı hesaplama araçlarınızı kullanabilirsiniz. Dilerseniz web sitesi adresini sık kullanılanlar çubuğunuza ekleyerek çok daha hızlı şekilde gider avansı hesaplama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Gider Avansı Hesaplaması ile İlgili Önemli Açıklamalar

  • Aşağıda yer alan hesaplama araçları, 30 Eylül 2015 Çarşamba günü, 29488 sayılı resmi gazetede tebliğ edilmiş ” HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ ” verileri üzerinden güncellenmiştir. Eğer bu tarih sonrasında yeni bir resmi gazete yayını mevcut ise aşağıda yer alan gider avansı hesaplama araçlarını lütfen kullanmayınız.
  • Gider avansı hesaplama araçları içerisinde resmi gazetede belirtmiş olan tanık masrafları dahil edilmemiştir. 2016 yılı tanıklık asgari ücret tarifesinin belirlenmiş olduğu resmi gazetede yer alan “Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 35,50 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.” maddesi gereğince, tanıklık ücretinin net bir tutarı yer almamaktadır. Bu sebeple tanıklık ücretinin netleşmesi sonucunda, aşağıda yer alan gider avansı hesaplama aracı ile ortaya çıkan tutarlara tanıklık ücret tarifesi gereğince ortaya çıkan tutarların eklenmesi gerekmektedir.
  • 30 Eylül 2015 Çarşamba günü, 29488 sayılı resmi gazetenin bir örneğini sayfanın sonunda, detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Gider avansı
MADDE 3 – (1) Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.
Gider avansı miktarı
MADDE 4 – (1) Davacı;
a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri,
b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri,
c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 85 TL ulaşım gideri,
ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti,
d) Diğer iş ve işlemler için 55 TL, toplamını avans olarak öder.
Gider avansının iadesi
MADDE 5 – (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.
(2) Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen karardan sonra talep üzerine iade edilir.
Zaman bakımından uygulama
MADDE 6 – (1) 1/10/2011 tarihinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilir.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tarife 1/10/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yukarıda yer alan açıklama Başbakanlık Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olup, ilgili kurumun web adresinden alınarak yayınlanmıştır.

© Copyright 2016 - Her Hakkı Saklıdır Nt MicroDestek Yazılım Bil. San. Tic. Ltd. Şti.